Brett Whiteley’s Balcony (Feb 2008) Art Gallery of NSW, Sydney, Australia